30 DE ANI DE LA CONGRESUL MONDIAL AL RUTENILOR / 30 РОКІВ ОД І. СВІТОВОГО КОНҐРЕСУ РУСИНІВ

1204gigi12042021

Cu treizeci de ani în urmă, la 23 şi 24 martie 1991, s-a constituit, la Medzilaborce, Congresul Mondial al Rutenilor, care a pus bazele colaborării internaţionale a organizaţiilor rutene, a instituţiilor și activiştilor ruteni. Scopul principal al acestuia a fost renaşterea rutenilor şi restituirea identităţii lor după ani de opresiune şi lipsă de libertate. Mai ales în ţările Europei Central Răsăritene identitatea ruteană a fost interzisă şi abuziv redenumită ucraineană. Abia după schimbarea regimului politic din anul 1989 a venit relaxarea regimului de atunci.

În euforia evenimentelor care au dus la căderea comunismului mişcarea ruteană a fost înviorată de noul spirit sub forma iniţiativei activiştilor acelei perioade, proces în care un cuvânt important l-au avut cei din districtul Medzilaborce. Pe primul loc se aflau pregătirile acelei importante dezbateri ale rutenilor, după multe decenii, susţinute de preşedintele de atunci al Consiliului Local, ing. Eduard Ivančo. Iniţiativa a fost deosebită, a început cu membrii Consiliului organizaţiei deja existente Rusinska Obroda în frunte cu preşedintele Vasil Turok Heteš şi membrii din Medzilaborce, Humenné, Prešov, Bardejov şi alte organizaţii districtuale. Dr. Pavel Robert Magocsi, profesor la Universitatea din Toronto, a luat legătura cu organizatorii Congresului venind cu propuneri preţioase şi a luat parte la acea importantă dezbatere. Sala noii Case de cultură, festiv împodobită, a întâmpinat invitaţii şi nimic nu a împiedicat dezbaterea participanţilor din cinci ţări. Fiecare dintre vorbitori a prezentat propuneri privind ce trebuie făcut mai întâi şi nu au fost puţine lucruri după ani de interdicţie, pentru ca minoritatea ruteană să fie reabilitată. Întregul proces al discuţiilor deloc uşoare a fost condus de tânărul diplomat Alexander Franko, deoarece formulările propunerilor profesorului Magocsi trebuiau traduse clar din limba engleză în limba ruteană, pentru delegaţi şi pentru viitoarea Rezoluţie. Pentru început Miron Sisak a recitat o poezie a lui Aleksander Pavlovič, directorul Teatrului Aleksander Duchnovič din Prešov după care Corul bărbătesc Zaruba din Njagov s-a prezentat cu un cântec popular rutean. La constituirea CMR au participat următoarele organizaţii: Stovarişinia Lemkiv – Polonia, Ruska Matka – Iugoslavia, Obiedinenia Karpatskich Rusiniv – Ucraina şi Asociaţia organizaţiilor rutene din America şi Canada. Reprezentanţii fiecărei ţări participante au avut membru în biroul CMR, care a prezidat lucrările.

De la acest memorabil CMR de la Medzilaborce au trecut 30 de ani şi activitatea organizaţiilor rutene din fiecare ţară a continuat îndeplinirea celor spuse atunci. La fiecare doi ani asociația ruteană membră din fiecare ţară a organizat adunările Congreselui Mondial al Rutenilor, sub conducerea preşedinţilor aleşi, astfel: prima reuniune a Congresului Mondial al Rutenilor s-a ţinut la Medzilaborce din Cehoslovacia 23-24.03.1991, ca preşedinte a fost ales Vasil Turok – Slovacia. A doua la Krinica, Polonia, 22-23.05.1993. A treia la Ruski Kerestur, Serbia, 26-28.05.1995. A patra la Budapesta, Ungaria, 29.05-01.06.1997. A cincea la Ujgorod, Ucraina, 25-27.06.1999. A şasea la Praga, Cehia 26-28.10.2001, preşedinte Alexander Zozulák – Slovacia. A şaptea la Prešov, Slovacia, 27-28.06.2003, preşedinte Andrii Kopcza – Polonia. A opta la Krinica, Polonia,în anul 2005, preşedinte Pavel Magocsi – SUA şi Canada. A noua la Sighet, România, 21-24.06.2007. A zecea la Ruski Kerestur, Serbia, 04-07-06.2009 preşedinte Djura Papuga – Serbia, când o zi, delegații s-au deplasat la Petrovci-Croaţia. A unsprezecea la Pilisszenkerest, Ungaria 16-18.06.2011. A douăsprezecea la Munkacevo, Ujgorod şi Svaleava, Ucraina 12-14.07.2013. A treisprezecea la Deva, România 18-21.06.2015 preşedinte Stepan Lavinecz – Ungaria. A paisprezecea la Osjek, Croatia 29.06-02.07.2017. A cincisprezecea la Ľubovnianske Kúpele, Slovacia 04-07.07.2019. În curs de pregătire este a şaisprezecea reuniune CMR la Krinica din Polonia în anul 2021. Pe acest drum de treizeci de ani de colaborare Congresul Mondial al Rutenilor și-a îndeplinit rolul său principal de extindere a rutenismului. La începutul acestei etape majoritatea organizaţiilor rutene a luptat pentru recunoaşterea și afirmarea identităţii rutene în propriile lor ţări, pentru codificarea limbii, pentru principalele drepturi ale rutenilor în fiecare ţară unde trăiesc rutenii.

În amintirea primei reuniuni a Congresului Mondial al Rutenilor la 24.06.2016 pe clădirea Casei de Cultură a fost dezvelită placa comemorativă dedicată acelui eveniment. În prezent Congresul Mondial al Rutenilor coordonează colaborarea a nouă organizaţii membre în dezvoltarea şi prezentarea identităţii naţionale rutene, dezvoltării limbii, culturii, prezentării istoriei şi a altor atribute importante ale poporului mic care de secole trăieşte chiar în inima Europei.

Vladimír Protivnák, secretarul Congresului Mondial al Rutenilor
Dr. Gheorghe Firczak, vicepreședinte al CMR

Перед тридцятёма роками 23. і 24. марца 1991 ся в Меджілабірцях в Чехословакії зышов І. Світовый конґрес Русинів, котрый положыв основы меджінародной сполупрацї русиньскых орґанізацій, інштітуцій і єднотливцїв – русиньскых актівістів. Ёго основным цїлём было оброджіня Русинів а принавернутя їх ідентіты по роках тиску і неслободы. Передовшыткым в країнах середнёй Европы была русиньска народность заказана і админістратівно переменована на україньску. Аж по змінї політічного режіму в 1989 роцї принесла уволнїня тогдышїх померів. В евфорії поновембровых подїй народностный рух освіжыв новый вітор в подобі ініціатівы дїятелїв той добы, в кортім процесї занимали вызначне слово діятелї із Меджілаборецького окресу. Стояли в першых шорах приправы того вызначного рокованя Русинів по многых десятках років, підпореного втогдышнїм председом Містьского уряду Інж. Едуардом Іванчом. Ініціатіва была велика зачінала членами Выбору уж єствуючой орґанізації Русиньской оброды на чалї із председом Василём Туроком Гетешом, і членами з Меджілаборець, Гуменного, Пряшова, Бардеёва і далшых окресных орґанізацій. До контакту із орґанізаторами Конґресу ся запоїв цїнныма радами професор Торонтьской універзіты доц. Павел Роберт Маґочій і брав участь на тім вызначнім рокованю. Святочна выздоба кіносалы нового Дому културы витала гостів і ніч неборонило тому, жебы участникы із 5 країн могли роковати. Каждый із выступуючіх давав пропозіції што найперше треба зробити а небыло того мало по роках заказу, жебы русиньска меншына ся зашорила меджі рівноправны народности. Цїлый процес нелегкого рокованя успішно вів молодый діпломат Мґр. Александер Франко, і зато, жебы формулація пропозіцій пана професора, покля требало были ясно інтерпретованы із анґл. языка делеґатім і до Резолуції. На зачаток задекламовав вірш од А. Павловіча директор театру А. Духновіча із Пряшова Мирон Сисак а потім выступила могутным співом Хлопска співацька група ЗАРУБА із Няґова. На 1. СКР брали участь тоты орґанізації із країн: Стоваришіня Лемків – Польща, Руска Матка – Югославія, Обєднаня Карпатьскых Русинів – Українa (Совєтьскый союз), Русиньска оброда – Чехословакія і Асоціація Русиньскых орґанізацій із Америкы і Канады.

Заступцёве із каждой зучастненой країны мали члена в председництві І. СКР, рокованю котрого предсідали. Од того памятного І. СКР в Меджілабірцях убігло 30. років а діялность pусиньскых орґанізацій в окремых країнах ся посунула далше до выповнїня того, што было повіджене на І. СКР. Кажды два рокы роковали делеґаты окремых членьскых країн на Світовых конґресах Русинів під веджінём зволеных председів а то: Першый Світовый конґрес Русинів отриманый в Меджілабірцях в Чехословакії 23.- 24.03.1991 р. за председу выбраный Василь Турок, Словакія. Другый в Криницїв Польщі 22.-23. 05.1993. р. председа Василь Турок, Словакія. Третїй в Рускім Керестурї 26.- 28.05.1995 р. втоды вЮгославії, председа Василь Турок. Четвертый в Будапештї в Мадярьску 29.05.-01.06.1997 р. председа Василь Турок. Пятый в Ужгородї на Підкарпатю в Українї 25.- 27.06.1999 р. председа Василь Турок. Шестый у Празї в Чехії 26.- 28.10.2001 р. председа Александер Зозуляк, Словакія. Семый у Пряшові на Словакії 27.-28.06. 2003 р. председа Андрий Копча із Польщі. Осмый у Криницї в Польщі 2005 р. председа Павел Маґочій, США і Канада, Девятый в Сиґетї в Румунії 21.-24.06.2007 р. председа Павел Маґочій. Десятый у Рускім Керестурі 04.-07.06.2009 р. председа Дюра Папуґа, Сербія у Републицї Сербії, втоды єден конґресный день отриманый у Петровцях в Хорватії. Єденадцятый у Пілишсенткересту при Будапештї в Мадярьску 16.-18.06.2011 р. председа Дюра Папуґа. Дванадцятый у Мукачеві в Ужгородї і Сваляві на Підкарпатю в Українї 12.- 14.07.2013 р. председа Дюра Папуґа. Тринадцятый у Деви в Румунії 18.-21.06.2015 р. председа Степан Лявинец, Штирнадцятый в Осєку в Републицї Горватьскій 29.06.- 02.07.2017 р. председа Степан Лявинец, Мадярьско. Пятнадцятый в Любовнянcкыx Купеляx на Словакії 04.-07.07.2019 р. председа Степан Лявинец, Мадярьско. Приготовлёваный є шіснадцятый СКР у Криницї в Польщів 2021 роцї. На тій тридсятьрочній дорозї поступным перевязованём черезгранічной сполупрацы і злегшанёмпутованя заграніцї Світовый конґрес Русинів повнив головну роль пошырёванярусиньства. На зачатку той етапы у векшынї русиньскых орґанізацій боёвала o узнаня русиньской народности у власных країнах о кодіфікацію языка, o основны права Русинів в каждій країнї де они жыють.

На памятку І. Світового конґресу Русинів была 24.06.2016 p. на будові Дому Културы одкрыта памятна табла тій подїї. В сучасности Світовый конґрес Русинів коордінує взаємну сполупрацу девятёх членьскых орґанізацій при розвиваню і презентації русиньской народной ідентіты, розвиваню языка, културы, презентації історії і далшых важных атрібутів малого народа, котрый по сторочя жыє в самім сердцї Европы.